De formaliteiten.

Deze statuten verstaan onder:

De vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging.
De leden: de leden van de TSO-vereniging als bedoeld in artikel 4.
De ledenvergadering: de ledenvergadering van de TSO-vereniging als genoemd in artikel 7.
Dagelijks Bestuur: Het dagelijks bestuur van de TSO-vereniging als genoemd in artikel 5.
De school: obs Branding te Brielle
De leerlingen: De aangemelde leerlingen van de school.
De ouders: De ouders, voogden of wettelijke verzorgers van de leerlingen.
Het schoolbestuur: Het bevoegd gezag van de school.
Het personeel: Het aan de school verbonden onderwijzend- en ondersteunend personeel.

De vereniging heet:
TSO vereniging OBS Branding
De vereniging is gevestigd in Brielle.
De vereniging is op 17-10-2006 opgericht en duurt voort voor onbepaalde tijd.
Het doel van de TSO-vereniging is: De leden in staat te stellen hun kinderen op een prettige, verantwoorde en veilige manier gebruik te laten maken van de Tussen Schoolse Opvang.
Als leden van de TSO-vereniging komen in aanmerking, ouders, verzorgers en voogden van leerlingen, die bij obs Branding te Brielle zijn ingeschreven en zich via het aanmeldingsformulier hebben aangemeld, evenals de tso-vrijwilligers.
5.1 Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en voorts uit eventueel 2 bestuursleden.

5.2 Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de TSO-vereniging, die samenvalt met de ledenvergadering van de oudervereniging, wordt het bestuur gekozen door de aanwezige leden uit leden, die geen zitting hebben in de MR.

5.3 De zittingsduur bedraagt in beginsel 3 jaar, aftredende leden kunnen herkozen worden.

5.4 De leden van het bestuur hebben een opzegtermijn van 3 maanden, of tot er iemand anders aangesteld is.

5.5 Het bestuur vergadert in principe 2 keer per jaar: in oktober en in januari.

Naar behoefte kunnen meer vergaderingen worden ingevoegd.

6.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Bijdrage ouders voor het gebruikmaken van de TSO door hun kind(eren).
b. Subsidie van Rijkswege.

6.2 De TSO dient vanuit zichzelf kostendekkend te zijn. Jaarlijks tijdens de ledenvergadering wordt naar aanleiding van het financieel overzicht besloten of een verhoging van de ouderbijdrage en/of van de onkostenvergoeding van de vrijwilligers noodzakelijk is.

7.1 Het TSO-bestuur schrijft jaarlijks in de maand oktober/november een ledenvergadering uit, gelijktijdig met de ledenvergadering van de oudervereniging.
7.2 Het TSO-bestuur brengt op de jaarlijkse ledenvergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

Verder komen aan de orde:

  • Financieel overzicht + bevindingen kascontrolecommissie.
  • Aanstellen kascontrolecommissie.
  • Vaststelling van de bijdrage van de ouders.
  • Vaststelling begroting en goedkeuring.
  • Zonodig verkiezingen van de leden.
8.1 Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk, stemmingen over zaken geschiedt als regel mondeling.
8.2 Bij stemmingen op de ledenvergadering wordt door de aanwezige ouders hoofdelijk gestemd. Dit betekent, dat ongeacht het aantal aangemelde leerlingen per aanwezige ouder 1 stem kan worden uitgebracht.
8.3 Indien bij stemmingen over personen, het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan kunnen op voorstel van de vergadering de kandidaten bij acclamatie worden benoemd.
8.4 Bij staking der stemming wordt het voorstel verworpen.
8.5 Het dagelijks bestuur kan geen besluiten nemen, als minder dan de helft van dit bestuur aanwezig is.
9.1 Deze statuten en de eventueel aan te brengen wijzigingen zijn onderworpen aan de goedkeuring door de leden.
9.2Het bestuur kan zaken, waarin deze statuten niet voorzien, regelen d.m.v. een huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement moet worden goedgekeurd door de leden op de jaarlijkse ledenvergadering.